ТУ «Клініка, діагностика, терапія шизофренії та розладів шизофренічного спектру з урахуванням вікових особливостей»

ТУ «Клініка, діагностика, терапія шизофренії та розладів шизофренічного спектру з урахуванням вікових особливостей»

Виконані завдання надсилати на пошту 604@dsma.dp.ua (в темі листа вказавши "ТУ")

Один день - окремий лист. В шапці відповіді зазначаєте ПІБ

ІНСТРУКЦІЯ

до виконання завдань з дистанційного навчання на циклі ТУ «Клініка, діагностика, терапія шизофренії та розладів шізофренічного спектру з урахуванням вікових особливоcтей»


(15.01.21 - 29.01.21)

На сторінці кафедри розміщені презентації лекцій, що стосуються тематики циклу. В кінці (на останньому слайді) майже кожної лекції розміщений перелік питань до лекції, на які кожному курсанту потрібно відповісти і в ЕЛЕКТРОННОМУ ФАЙЛІ надіслати ці відповіді на електронну адресу кафедри 604@dsma.dp.ua

Крім того, на сторінці циклу ТУ розміщені питання до практичних та семінарських занять за темами циклу. Курсантам теж потрібно відповісти в електронному вигляді на ці питання і надіслати файли на електронну адресу кафедри.

Відповіді курсантам треба подавати у формі набраних в Word текстів, розміщених в електронних файлах, або у вигляді відсканованих (сфотографованих на камеру смартфону) власних рукописних текстів з розміщенням їх в електронних файлах. Всі ці файли необхідно надіслати на електронну пошту кафедри.

Відповіді по кожній окремій лекції із запитаннями або по кожному окремому заняттю з переліком питань розміщуються кожним курсантом у ОКРЕМОМУ електронному файлі.

В кожному файлі курсанту необхідно також обов'язково вказати наступне:

1. Прізвище, ім'я по батькові курсанта

2. Дата відповідей на запитання

3. Тема лекції або заняття, на питання за якою (або за яким) давалися відповіді курсантом

4. Номер запитання, зміст запитання (переписати запитання)

5. Власне відповідь на запитання

Найменування файлів: в назві кожного файлу повинно бути відображене прізвище курсанта англійськими літерами та номер файлу в загальному переліку файлів курсанта.

Наприклад, курсант Іванова, 1-й файл: ivanova1.doc, другий файл - ivanova2.doc і т.п.

Крім того, на сторінці циклу ТУ розміщено перелік рекомендованої для використання курсантами літератури за темою циклу.

Зав. кафедрою психіатрії, наркології і медичної психології, професор Л.Н.Юрьева

Відповідальний за навчальну роботу кафедри психіатрії, наркології і медичної психології, доцент Носов С.Г.

Базисний контроль

Перейдіть за посиланням та виконайте завдання базисного контролю

https://forms.gle/9uLdik7uih3cG3zu5

Вихідний контроль

Перейдіть за посиланням та виконайте завдання вихідного контролю

https://forms.gle/jqR51oQCWGR3i1dRA

Список літератури

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Діагностика рівнів життєдіяльності психічно хворих у медико-соціальній експертизі: Метод.рекомендації /Авт. С.В.Пхіденко, Г.К.Дзюб/ МОЗ України. - Київ, 1997. - 20 с. »

2. Діагностичні критерії з 05М-ІІІ-К.: Пер. з англ. - К.: Абрис, 1994. - 272 с.

3. 36. документів з медико-соціальної експертизи та працевлаштування інвалідів/ Під ред А.В. Іпатова/ МОЗ України, Укр. Держ. НДІ медико-соціальних- проблем інвалідності. - Вип. 1. - Дніпропетровськ, 2002. - 252 с.

4. Інструкція про встановлення груп інвалідності №16.01.20 від 28.12.1991 р./ 36. документів з медико-соціальної експертизи та працевлаштування інвалідів/ МОЗ України, Укр. держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності.

- Вип. 1. - Дніпропетровськ, 2002. - С. 35-38.

5. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих: Клін. посібник: - Харків: Арсіс, 2000. - 303 с.

6. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств,- К.: Факт, 1999. - 272 с.

7. МКБ-10 в диагностическом обеспечении медико-социальной експертизи при психических расстройствах: Метод, пособие /Леч.обьединение "Днепропетровский коммунальньїй межобластной клинический психоневрологи- ческий центр". - Днепропетровск: Б.и., 2001. - 26 с. _

8. Медично-соціальна експертиза психічних розладів: метод.посібник /Авт. Л.М.Юр’єва, Н.О.Єрчкова, М.К.Білинська, В.О.Лагутін та ін./ МОЗ України, ДДМА. - Дніпропетровськ, 1995. - 55 с.

9. Методичні рекомендації по впровадженню в практику міжнародної статис¬тичної класифікації хвороб 10 перегляду. Клас 5 "Психічні розлади та роз¬лади поведінки"/ МОЗ України, Укр. НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії. - Київ, 1998. - 22 с.

10. Организация работы и функциональные обязанности реабилитолога медико-социальных експертних КОМИССИЙ: Метод, рекомендации для врачей МСЗК, леч.-проф. учереждений, работников отделов социальной защиты, центров занятости населення, Фондов социальной зашити инвалидов, общества инвалидов /МОЗ Украины, Гл.упр.МСЗ, Укр.гос. НИМ медико-социальных проблем инвалидности. - Днепропетровск, 1996. - 32с.

11. Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда/3б. документів з медико-соціальної експертизи та працевлаштування інвалідів/ МОЗ України, Укр. держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності. - Вип. 1. - Дніпропетровськ, 2002. - С. 29-30.

12. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності (Постанова Кабінету Міністрів №221 від 4.04.1994)/ 36. документів з медико-соціальної експертизи та працевлаштування інвалідів / МОЗ України, Укр. Держ. НДІ МСШ. - Вип. 1. - Дніпропетровськ, 2002. - С. 31-34

13. Порядок участі представників Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в роботі медико-соціальних експертних комісій (наказ МОЗ України № 291 від 16.07.2001)/ 36. документів з медико-соціальної експертизи та працевлаштування інвалідів/ МОЗ. України, Укр. держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності. - Вип. 1. - Дніпропетровськ, 2002. - С. 53-54.

14. Про впровадження в практику Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10 перегляду. Клас 5 «Розлади психіки та поведінки» /Метод.рекомендації - Чернівці, 1999.-24с.

15. Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лют. 1992р. №83 // Зібр. постанов Уряду України. - 1992. - №3. - Ст. 68.

16. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Постанова Верховної Ради України від 21 берез. 1991р. //Відомості Верховної Ради України.- 1991.-№21.-0.252.

17. Пхіденко С.В. Соціальне функціонування і компенсація при шизофренії. - К.: Вид-во Укр.НДІ соціал.і суд.психіатрії, 1996. - 120 с.

18. Тренінг суспільних навиків реабілітації пацієнтів із психічними розладами / Під. ред. Й.Медер. - Львів: Вид-во "Палітра друку", 2000. - 160 с.

19.Чуркин А.А., Мартюшев А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии. - М.: Триада-Х, 1999. - 232 с.

Презентації лекцій

3. Лекція курсанти.pdf
1. Лекція курсанти.pdf
2. Лекція курсанти.pdf
Презентация_лекция по родственникам с контр вопросами.pdf
Клиника шизофрении.pdf
F2 шизотипические и бредовые расстройства.pdf
РЕМИССИИ И РЕЦИДИВЫ.pdf
ВОЗРАСТНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ.pdf
Право_лекція.pdf